Haley

10 tekstów – auto­rem jest Ha­ley.

Po pier­wsze, nie do­tykaj wskazówek. Po dru­gie, opa­nuj złość. Po trze­cie, nig­dy, prze­nig­dy nie za­kochaj się. Wte­dy bo­wiem duża wskazówka na zaw­sze prze­bije Ci skórę. Two­je kości roz­sy­pią się, a mecha­nizm ser­ca znów pęknie.

Mecha­nizm serca 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 lipca 2011, 15:38

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 13 listopada 2010, 16:59

Na­maluj mi tęcze ołówkiem. Ja na­dam jej ko­lor swoimi kredkami... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 września 2010, 19:34

i wy­buchnę Ci śmie­chem w twarz gdy jeszcze raz wspom­nisz o miłości. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 1 września 2010, 15:24

Chcę zag­rać w fil­mie "szczęście". Ja i Ty w ro­li głównej. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 sierpnia 2010, 09:19

Ma­rionet­ka włas­nej nieświadomości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 sierpnia 2010, 15:01

Opo­wie­działabym ci o nim wszys­tko, ale wte­dy ty także byś się w nim za­kochała... a te­go bym nie zniosła... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 sierpnia 2010, 18:21

Aniołowie się my­lili - te­raz to ona wy­rywa skrzydła motylom. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 sierpnia 2010, 15:11

Weź mnie za rękę i daj cze­kola­dowe niebo! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2010, 19:00

Tam, gdzie kończy się świat, a zaczy­na się piekło tam będę ja. Będę na pewno. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 sierpnia 2010, 21:00
Haley

marionetka własnej nieświadomości.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Haley

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność